Regulamin zamówień online

1. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy ZIO Restauracja & Pizza, dostępny pod adresem internetowym zioresto.pl, prowadzony jest przez firmę: Zio Restaurant & PIZA Krzysztof Nowak, NIP: 8731302116, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień online, płatności oraz dostaw zamówionych potraw.

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zio Restaurant & PIZA Krzysztof Nowak, NIP: 8731302116.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z serwisu.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: zioresto.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępne w Serwisie dania będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt z Serwisem

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wekslarska 9/1, 33-100 Tarnów.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ziorestauracja@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 731 155 199
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach wt – czw: 12.00 – 22.00, piąt – sob: 12.00 – 24.00, niedz: 12.00 – 21.00

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. włączona obsługa plików cookies.

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.

6. Zakładanie konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, e-mail, nazwa użytkownika.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7. Produkty

 1. Oferowane w Serwisie Produkty mogą zawierać składniki, wywołujące alergie lub nietolerancje. Jeżeli Klient ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, powinien przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje o alergenach.
 2. Zdjęcia kategorii Produktów oraz samych Produktów są przykładowe. Dokonując Zamówienia, Klient potwierdza, że zamówione Produkty mogą się różnić od zdjęć prezentowanych w Serwisie.

8. Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Serwisu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

9. Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Odbiór osobisty
  2. Dostawa (aktualnie tylko na terenie miasta Tarnowa)
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Szybkie płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24

10. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze, Klient dokona płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 5. Zmówione Produkty mogą być odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie restauracji, pod adresem: ul. Wekslarska 9/1, 33-100 Tarnów lub dostarczone, za pośrednictwem dostawcy restauracji na wskazany przez Klienta adres, podany w Formularzu zamówienia.
 6. Aktualnie dostawę do klienta realizujemy tylko na terenie miasta Tarnowa. Aby skorzystać z opcji dostawy należy podać prawidłowy kod pocztowy oraz pełny adres dostawy, w Formularzu zamówienia.

11. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na charakter, łatwo psujących się  Produktów, Klient nie posiada możliwośći odstąpienia od Umowy, po przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:
  1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację Zamówienia,
  2. braku lub usunięcia danego Produktu z oferty Serwisu, jeżeli Klient nie zgodzi się na inny zaoferowany Produkt,
  3. gdy Klient podał nieprawidłowe dane adresowe lub jest nieobecny pod wskazanymi danymi adresowymi
  4. gdy Klient  podał nieprowidłowy lub niepoprawny numer telefonu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawce, traktuje się ją jako niezwartą. Zwrot środków na rzecz Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jaki został użyty przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia przyszłych Zamówień od takiego Klienta oraz domagać się odszkodowania.
 5. Sprzedawca jest uprawniona do odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz zgodną z Zamówieniem.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń co do Produktu lub działania Serwisu Sprzedawcy, Klient może złożyć reklamację.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Serwisie.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwis internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie z dostawy zamówionych Produktów, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie z szybkich płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w naszym Serwisie.
  3. W przypadku korzystania z systemu zamówień online, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższy system zamówień online.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez nasz Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

18.09.2022 był ostatnim dniem działalności ZIO

Dziękujemy za uznanie wyrażone opiniami w restauracji oraz mediach społecznościowych.


LOKAL DO WYNAJĘCIA W PEŁNI WYPOSAŻONY.

INFO: 604 508 773

Ta wiadomość zostanie zamknięta za 0 sekund

Restauracja jest zamknięta.
Zapraszamy w godzinach pracy.

Godziny zamówień online.

Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
Zamknięte
Środa
Zamknięte
Czwartek
Zamknięte
Piątek
Zamknięte
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Zamknięte